نقش دستگاه‌های دولتیِ عصر قاجاریه در صنعت و تجارت فرش ایران

رسول پروان؛ منصوره اتحادیه

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 21-41

https://doi.org/10.22059/jhss.2017.140340.472650

چکیده
  با رونق معتنابهِ تجارت بین‌المللی فرش ایران در اواسط دورۀ قاجاریه، فرش به کالای صادراتی مهمی در ایران تبدیل شد. این سؤال مطرح است که در این دوره نقش دستگاه‌های اجرایی عصر قاجاریه در اداره کردن این صنعت و تجارت چگونه بوده است؟ هدف از این پژوهش، بررسی اقدامات دولت در زمینۀ صنعت فرش در عصر قاجاریه است. با توجه به نقش بارز دولت در اقتصاد ...  بیشتر