نویسنده = ستانیسواف آدام یاشکوفسکی
تعداد مقالات: 1
1. روابط ایران و لهستان در عهد صفویه

دوره 6، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 79-98

10.22059/jhss.2015.56613

محمد امین رکنی؛ ستانیسواف آدام یاشکوفسکی