دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-172 
7. تاریخ سیاسی پادشاهی الیپی

صفحه 153-172

کاظم ملازاده؛ علیرضا گودرزی


شماره‌های پیشین نشریه