همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

محرم باستانی

باستان‌شناسی رئیس اداره پژوهش دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

bastani1353@ut.ac.ir
61112574

کارشناس نشریه

کمال سحاب اسدی

کارشناس پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

kasadi1355@ut.ac.ir
66971170