1500000ریال معادل صد و پنجاه هزار تومان بابت ارزیابی و داوری مقاله

4500000 ریال معادل چهارصدو پنجاه هزار تومان بابت انتشار مقاله

 شماره حساب ۴۰۰۱۰۷۰۱۰۳۰۰۶۸۲۵

(شبا: IR830100004001070103006825) 

با شناسه واریز 314070174140107000000002002202

به نام تمرکز وجوه اختصاصی دانشگاه تهران  نزد بانک مرکزی

ثبت شناسه واریز در هنگام پرداخت الزامی می باشد در صورتی که پرداخت بدون ثبت شناسه واریز انجام شود مقاله به داوری ارسال نخواهد شد.

 

مقاله پس از تایید توسط سردبیر و اعضاء تحریریه برای پرداخت هزینه از طریق سامانه به نویسنده ارجاع داده خواهد شد لطفا پیش از موعد پرداخت هزینه انجام نشود در غیر این صورت نشریه مسئولیتی در قبال وجه پرداختی ندارد.