اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عبدالرضا سیف

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه تهران

seifut.ac.ir
61112582

سردبیر

منصور صفت گل

استاد دانشگاه تهران

sefatgolut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

رسول جعفریان

Jafarian استاد تاریخ دانشگاه تهران

jafarianrasut.ac.ir
02161112579

فرج‌اله احمدی

تاریخ دانشیار دانشگاه تهران

fahmadiut.ac.ir

حسن حضرتی

تاریخ دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تهران

hazratiut.ac.ir

عبدالرسول خیراندیش

تاریخ استاد دانشگاه شیراز

randishyahoo.com
61112579

محمّدباقر وثوقی

تاریخ استاد دانشگاه تهران

vosughiut.ac.ir
61112579

سهراب یزدانی

تاریخ دانشیار دانشگاه تربیت معلم تهران

yazdaniyahoo.com
61112579

اعضای هیات تحریریه بین المللی

خوزه فرانسیسکو کوتیاس فرر

مطالعات عربی و اسلامی استاد دانشگاه الکانته اسپانیا

jose.cutillasua.es

نوبوآکی کندو

تاریخ استاد دانشگاه توکیو

n-kondoaa.tufs.ac.jp

رابرت گلیو

تاریخ استاد دانشگاه اکستر انگلستان

gleaveyahoo.com
61112579

کازئو موری موتو

تاریخ دانشیار، بخش مطالعات غرب آسیا دانشگاه توکیو.

morikazuioc.u-tokyo.ac.jp

ادموند هرزیک

تاریخ استاد دانشگاه آکسفورد انگلستان

edmund.herzigorinst.ox.ac.uk
61112579

مدیر داخلی

محرم باستانی

باستان‌شناسی رئیس اداره پژوهش دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

bastani1353ut.ac.ir
61112574