مدیر مسئول


دکتر عبدالرضا سیف استاد دانشگاه تهران

زبان و ادبیات فارسی

 • seifut.ac.ir
 • 61112582

سردبیر


دکتر منصور صفت گل استاد دانشگاه تهران

 • sefatgolut.ac.ir

مدیر داخلی


دکتر منصوره شهریاری دانشگاه تهران

ادبیات فارسی

 • mshahriysriut.ac.ir
 • 61112574

اعضای هیات تحریریه


دکتر رسول جعفریان استاد تاریخ دانشگاه تهران

Jafarian

 • jafarianrasut.ac.ir
 • 02161112579

اعضای هیات تحریریه


دکتر فرج‌اله احمدی دانشیار دانشگاه تهران

تاریخ

 • fahmadiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسن حضرتی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تهران

تاریخ

 • hazratiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبدالرسول خیراندیش استاد دانشگاه شیراز

تاریخ

 • randishyahoo.com
 • 61112579

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدباقر وثوقی استاد دانشگاه تهران

تاریخ

 • vosughiut.ac.ir
 • 61112579

اعضای هیات تحریریه


دکترسهراب یزدانی دانشیار دانشگاه تربیت معلم تهران

تاریخ

 • yazdaniyahoo.com
 • 61112579

اعضای هیات تحریریه بین المللی


خوزه فرانسیسکو کوتیاس فرر استاد دانشگاه الکانته اسپانیا

مطالعات عربی و اسلامی

 • jose.cutillasua.es

اعضای هیات تحریریه بین المللی


نوبوآکی کندو استاد دانشگاه توکیو

تاریخ

 • n-kondoaa.tufs.ac.jp

اعضای هیات تحریریه بین المللی


رابرت گلیو استاد دانشگاه اکستر انگلستان

تاریخ

 • gleaveyahoo.com
 • 61112579

اعضای هیات تحریریه بین المللی


کازئو موری موتو دانشیار، بخش مطالعات غرب آسیا دانشگاه توکیو.

تاریخ

 • morikazuioc.u-tokyo.ac.jp

اعضای هیات تحریریه بین المللی


ادموند هرزیک استاد دانشگاه آکسفورد انگلستان

تاریخ

 • edmund.herzigorinst.ox.ac.uk
 • 61112579