پژوهشگران گرامی لطفا قبل از ارسال مقاله موارد زیر را با دقت مطالعه نمایید

نویسنده (گان) گرامی در زمان ثبت مقاله جهت انجام امور داوری نسبت به تکمیل فرم تعهد نویسنده (گان) و فرم تعارض منافع با همین نام ها ( فرم تعارض منافع و فرم تعهد نویسنده) اقدام نمائید. لازم به ذکر است بدون ارسال فرم های زیر از طریق سامانه مقاله  بررسی نخواهد شد. لطفا فرم تعهدنامه توسط همه اعضا امضا گردد.

فرم ها

برای مشاهده  وتکمیل فرم تعهد نویسندگان اینجا را دانلود کرده و تکمیل نمائید.

برای مشاهده و تکمیل فرم تعارض منافع  اینجا را دانلود کرده و تکمیل نمائید.

قابل توجه پژوهشگران محترم:

بارگذاری فرم های فوق در زمان ارسال مقاله الزامی است. بارگذاری فایل مشابهت یابی شده مقالات اختیاری است ولی مقالات پژوهشگرانی که نتیجه مشابهت یابی را ارسال می کنند سریع تر به داوری ارسال خواهد شد.

 

شرایط پذیرش مقاله در نشریه پژوهشهای علوم تاریخی:

 

1. شرایط کلی

- مقاله باید نتیجۀ تحقیقات نویسنده/ نویسندگان باشد.

- مقاله نباید در نشریة دیگری منتشر شده باشد و تا اتمام داوری نیز نباید به مجلّۀ دیگری فرستاده شود.

- پذیرش علمی مقاله پس از تأیید هیئت داوران، به آگاهی نویسنده خواهد رسید.

- چاپ مقاله، منوط به تأیید نهایی هیئت تحریریّة مجله است.

- مسئولیت مطالب و محتوای مقاله بر عهدۀ نویسنده/ نویسندگان است.

- مقاله نباید از ۲۰ صفحة استاندارد نشریّه بیشتر باشد (6500 تا 7200 واژه).

- نام کامل نویسنده/ نویسندگان، مرتبة علمی، دانشگاه محل تدریس یا تحصیل، رشتة تحصیلی، رایانامه و شمارة همراه و نشانی پستی نویسنده باید در صفحۀ جداگانه ­ای ضمیمه شود.

- ویراستار مجلّه در ویرایش ادبی و فنی مقاله بدون تغییر محتوای آن آزاد است.

- ارسال مقاله تنها از طریق سامانۀ مجلۀ پژوهشهای علوم تاریخی دانشگاه تهران به نشانی  https://jhss.ut.ac.ir امکان­ پذیر است (برای این کار ابتدا باید از طریق گزینۀ «ورود به سامانه» در سامانة مذکور ثبت ­نام کنید).

- عناوین جدول­ ها با ذکر شماره در بالا و تصاویر، نقشه ­ها، طرح ­ها و نمودارها با ذکر شماره (توضیحات و ذکر منبع) در زیر آورده شود.

 

2. اجزای مقاله

- عنوان: عبارت از نام کلّی مقاله است و باید گویا  باشد و بیانگر محتوای مقاله.

- مشخصات نویسنده: شاملِ نام و نام­خانوادگی نویسنده، مرتبة علمی، رشتۀ تحصیلی، دانشگاه محل تدریس یا تحصیل، ایمیل و شمارة همراه (این مشخصات در فایل اصلی مقاله نباید قید شود، بلکه در صفحه ه­ای مجزا باید فرستاده شود).

- چکیده: شرح جامعی از مقاله با واژه­های محدود شامل بیان مسئله، هدف، روش تحقیق و یافته­های پژوهش (تعداد واژه­های چکیده باید بین 200- 250 واژه باشد).

- واژه ­های کلیدی: شامل پنج تا هفت واژة تخصصی است که بسامد و اهمیّت آن در متن مقاله بیش از سایر واژه ­هاست.

- مقدمه: شامل طرح مسئلة اصلی و هدف پژوهش است؛ در این بخش باید به اجمال، سوابق پژوهشی در حیطة مسئلة مورد­نظر، روش بررسی و پرسش­های پژوهش مطرح شود.

- پیکرة اصلی: عبارت از متن اصلی مقاله، مبانی نظری، بحث و تحلیل، تقسیم‌بندی‌های محتوایی و... است.

- نتیجه‌: شامل نتایج منطقی و مفید مقاله که برآمده از بحث اصلی مقاله است.

- پی ­نوشت: در صورت وجود توضیحات ضروری پس از نتیجه می­آید.

- منابع: فهرست­ نویسی ارجاعات مقاله بر مبنای شیوه ­نامۀ مجلّه.

- چکیدۀ انگلیسی: چکیدة انگلیسی باید عیناً ترجمة چکیدة فارسی باشد و باید مانند سایر اجزا در فایل اصلی مقاله (انتهای مقاله) قرارگیرد.

 

3. شیوۀ تنظیم متن

- مقاله باید بر صفحة کاغذ ­A4، با قلم (فونت) «ب نازنین 13» (B Nazanin)، فاصله بین خطوط یک و در محیط واژه‌‌پرداز 2010 (word 2010) نوشته شده باشد. همچنین فاصله از بالا و پایین صفحه 5 سانتی­متر و از راست و چپ، هرکدام 4/5 سانتی­متر باشد.

- چکیده، واژه­های کلیدی، منابع، ارجاعات داخل پرانتز، شعرها و هر مطلبی که درون پرانتز بیاید، باید با اندازۀ 11  و موارد انگلیسی (ارجاعات درون متنی و منابع) با فونت تایمز نیو رومن 10 نوشته شود.

- ابتدای هر بند، با نیم سانتی­متر تورفتگی شروع شود؛ البته سطر نخستِ زیر هر عنوان نباید تورفتگی داشته باشد.

- نقل­ قول­ های مستقیم بیش از پنج سطر، جدا از متن اصلی و با یک سانتی­متر تورفتگی از هر طرف و با همان قلم، ولی با اندازۀ 11 نوشته شود.

- تلفظ اسامی لاتین و نام­های دشوار، در متن مقاله با حروف لاتین در مقابل آنها و داخل پرانتز با فونت تایمزنیو رومن 10 نوشته شود.

- بخش ­های مقاله با بخش 1 که به مقدمه اختصاص دارد، شروع می­شود. عنوان هر بخشِ اصلی و زیربخش­ها باید با یک سطر سفید از متن قبلی جدا و سیاه (بولد) نوشته شوند.

- زیربخش‌های هر مقاله نباید از سه لایه تجاوز کند؛ مثال: 3-1-4. که بیانگر زیر بخشی از بخش سوم مقاله است.

- شمارۀ پی ­نوشت­ها از آغاز تا پایان مقاله باید دنباله­دار باشد و از افراط در دادن پی­نوشت اجتناب شود. ضمناً تأکید می‌شود برای شمارة پی­نوشت­ها از ابزار refrences استفاده نکنید، بلکه به­صورت دستی شمارة موردنظر را تایپ کنید و با ابزار  superscriptکه به شکل ایکس به توان 2 در برگة  home نرم ­افزار وُرد وجود دارد، عدد تایپ­ شده را کوچک کنید و در گوشة بالای متن قراردهید؛ به­ طوری­که درست مانند شمارة ارجاع با استفاده از ابزار رفرنس می­ شود.

- درصورت استفاده از اختصارات ناآشنا، فهرست آنها قبل از نخستین کاربرد، در پی­ نوشت ذکر شود.

- کلیۀ مثال‌ها، نمودارها و تصاویر باید دارای شمارۀ پیاپی باشد.

- چنانچه نویسنده یا نویسندگان در تهیّۀ مقاله از منابع مالی سازمان یا نهادهای خاصی استفاده کرده­اند، در پی ­نوشت به این مطلب اشاره شود.

 

4. شیوة ارجاع به منابع

4-1. ارجاع داخل متن مقاله

-  نام­خانوادگی مؤلّف یا نام معروف، تاریخ نشر اثر: جلد/صفحه یا صفحات. نیازی به نوشتن  «ج» برای جلد و «ص» برای شمارة صفحات نیست. همچنین شمارة صفحات از راست به چپ نوشته شوند؛ مثال: (ابوشامه، 1418: 293/4-294).

-  درصورتی ‌که به دو یا چند اثر چاپ‌شده از یک مؤلّف در یک سال ارجاع داده شود، لازم است ابتدا در منابع پایانی، با نوشتن «الف»، «ب» و... در کنار سال چاپ، آنها را از هم متمایز کنید و سپس در منابع داخلی، بعد از نام­خانوادگی مؤلّف، سال چاپ به همراه «الف»، «ب» یا... نوشته شود؛ برای مثال (زرین­کوب، 1368 الف: 26)

-  ارجاع به اسناد تاریخی: (عنوان سند، شمارة سند: برگ)

-  نقل­قول مستقیم باید داخل گیومه قید شود و نشانی آن به­ترتیب گفته‌شده، داخل پرانتز قرارگیرد.

 

4-2. ارجاع پایانی (منابع)

4-2-1. ارجاع به کتاب

ـ نام‌خانوادگی مؤلّف یا نام اشهر، نام مؤلّف، نام کتاب، نام و نام­خانوادگی مترجم یا مصحّح، جلد، نوبت چاپ، محل نشر، نام نشر (بدون ذکر واژۀ «انتشارات»)، تاریخ نشر.

- نام کتاب کج (ایرانیک) نوشته می­شود؛ بنابراین، از سیاه­کردن (بولد) یا قراردادن آن در گیومه پرهیز کنید.

- در صورتی­که مؤلّف منبع معلوم نباشد، نام اثر جایگزین نام مؤلّف می­شود.

 

4-2-2.  ارجاع به مقاله

ـ نام­خانوادگی مؤلّف، نام مؤلّف، عنوان مقالة مورد استفاده در داخل گیومه، نام و نام­خانوادگی مصحّح یا مترجم، عنوان اصلی دانشنامه یا فصلنامه و مجله (ایرانیک و بدون ذکر واژۀ مجلّه)، دوره یا سال انتشار، شماره، شمارة صفحات مقاله (بدون ذکر حرف «ص»)، تاریخ نشر اثر.

 

4-2-3. ارجاع به پایان ­نامه

ـ نام ­خانوادگی مؤلّف، نام مؤلّف، عنوان رساله، مقطع دفاع شده، نام و نام­خانوادگی استاد راهنما، نام دانشگاه و دانشکدۀ محلّ تحصیل دانشجو، سال دفاع.

- نام رسالۀ دکتری کج (ایرانیک) نوشته می­شود و عنوان پایان ن­امۀ کارشناسی ارشد در گیومه قرار می‌گیرد.

 

4-2-4. ارجاع به نسخۀ خطّی و اسناد

ـ نسخة خطی:  نام مشهور مؤلّف، نام مؤلّف، نام کتاب یا رسالۀ خطّی یا نسخۀ عکسی، شمارۀ نسخه، محلّ نگهداری.

- سند تاریخی: عنوان سند، شمارة طبقه­ بندی، محل نگهداری.

- در ارجاع به اسناد تاریخی، عنوان سند، شمارۀ طبقه­بندی و دسترسی، نام آرشیو و برای میکروفیلم­ها افزون بر مشخصات کتاب، ذکر شمارۀ میکروفیلم و محلّ نگهداری ضروری است.

 

4-2-5. ارجاع به وبگاه های اینترنتی

ـ نام­خانوادگی مؤلّف، نام مؤلّف، عنوان مقاله یا اثر (داخل گیومه)، نشانی الکترونیکی وبگاه، تاریخ درج مطلب در وبگاه.

 

5. نکات دیگر دربارة ارجاعات و منابع

- ارجاعات مندرج در مقاله،‌ باید مستند و مبتنی بر منابع باشد و کوشش شود از معتبرترین منابع استفاده شود.

- هرگاه از مراجعی چند چاپ موجود باشد، استفاده از چاپ انتقادی،‌ اولی و مرجّح است.

- دربارۀ آثار مفقود و نیز منسوب،‌ به منابعی که از آنها یاد کرده و یا توضیحی داده‌اند، ارجاع داده ­­شود.

- هر توضیح اضافی دیگری غیر از ارجاع به منابع، در پی ­نوشت ذکر شود.

- از شماره­گذاری یا قرادادن خط تیره در آغاز مدخل­های فهرست منابع پرهیز شود.

- منابع مقاله به صورت الفبایی و براساسِ نام خانوادگی مؤلّف تنظیم می­شود.

- منابعی که در پایان مقاله ذکر می­شود، باید همان منابعی باشد که در داخل متن استفاده شده است؛ از­این­ رو، اگر منبعی تنها در پایان مقاله ذکر شود، امّا در متن بدان ارجاع داده نشده باشد، باید از منابع پایانی حذف شود.

- عنوان کتاب­ ها و مقاله ­ها در منابع پایان مقاله به ­طور کامل ذکر شود.

- در فهرست منابع ابتدا منابع فارسی و عربی در یک بخش می‌‌آید و سپس منابع انگلیسی، فرانسوی و... در بخشی جداگانه ذکر می‌‌شود.

- در فهرست منابع، فهرست مقالات و اسناد نباید از فهرست کتاب­ها جدا نوشته شود.

-  در فهرست منابع درصورتی­ که مشخصات منبعی بیش از یک سطر  شد، برای سطر دوم نیم سانتی­متر تورفتگی ایجاد شود.

 

6. علائم اختصاری

هـ.ش: هجری شمسی          هـ.ق: هجری قمری        

ق.م: قبل از میلاد               م: میلادی

د: دوره                            ش: شماره                    فو: وفات  

همان: منبع پیشین             همان­جا: همان منبع، همان جلد و همان صفحه      

 

هزینه ها:

1500000ریال معادل صد و پنجاه هزار تومان بابت ارزیابی و داوری مقاله

4500000 ریال معادل چهارصدو پنجاه هزار تومان بابت انتشار مقاله

 شماره حساب ۴۰۰۱۰۷۰۱۰۳۰۰۶۸۲۵ (شبا: IR830100004001070103006825)

با شناسه واریز 314070174140107000000002002202

به نام تمرکز وجوه اختصاصی دانشگاه تهران  نزد بانک مرکزی

ثبت شناسه واریز در هنگام پرداخت الزامی می باشد در صورتی که پرداخت بدون ثبت شناسه واریز انجام شود مقاله به داوری ارسال نخواهد شد.

مقاله پس از تایید توسط سردبیر و اعضاء تحریریه برای پرداخت هزینه از طریق سامانه به نویسنده ارجاع داده خواهد شد لطفا پیش از موعد پرداخت هزینه انجام نشود در غیر این صورت نشریه مسئولیتی در قبال وجه پرداختی ندارد.