شروع کار

 • دریافت مقاله از طریق سامانه                       

 • بازبینی اولیه مقاله توسط کارشناس

 • در صورت عدم هماهنگی با شیوه نامه عودت به نویسنده مسئول

       در صورت هماهنگی با شیوه نامه ارسال به سر دبیر جهت ارزیابی اولیه

 • ارسال برای پرداخت هزینه

 •  ارسال به دو داور اولیه جهت داوری

 • مهلت دو هفته ای برای ارسال نتایج ارزیابی

 • ارسال برای داور سوم در صورت تناقض بین آراء داوران
 •  ارسال مقاله به نویسنده برای بازنگری در صورت تایید داوران
 • عدم پذیرش مقاله و بازگشت به نویسنده در صورت عدم تایید داوران
 • ارسال مقاله به سردبیر جهت تایید نهایی پس از بازنگری توسط نویسنده 
 • ارسال مقاله جهت پرداخت هزینه در صورت تایید نهایی توسط سردبیر
 • پذیرش نهایی مقاله و قرار گرفتن در نوبت انتشار
 • ارسال به ویراستار
 • ارسال به نویسنده جهت تایید 
 • ارسال به صفحه آرا
 • ارسال به نویسنده جهت تایید
 • انتشار مقاله

 

فلوچارت

Caption