فصلنامة پژوهش­های علوم تاریخی دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران، نشریه‌ای علمی ـ پژوهشی است که در سال، چهار شماره منتشر می­شود. این نشریه مقالاتی تالیفی در حوزه­های متعدد تاریخی، چون تاریخ اجتماعی- تاریخ سیاسی- تاریخ اقتصادی- سلسله­ های تاریخی، ایران پیش از اسلام، بعد از اسلام و تاریخ اسلام  و در کلی هر آنچه را در حوزه تاریخ توسط استادان، پژوهشگران، محققان، دانشجویان در قالب ایده­های جدید و بکر و همچنین با محتوی  علمی و پژوهشی و با تاکید بر پژوهش محور بودن منتشر سازد. نشریه پژوهش­های تاریخی تمامی مقالاتی را که به نحوی تاریخ ایران را در تمامی ابعاد  اهتمام قرار می دهد. زبان نوشتاری این مقالات به زبان فارسی و از پذیرش مقالات غیر از این زبان معذور است. از اهداف نشریه حاضر پوشش دادن تاریخ ایران پیش از اسلام- تاریخ ایران اسلامی- تاریخ اسلام- و همچنین در حوزه های سیاسی و اجتماعی، فرهنگی، دینی، نظامی، روش تحقیق...است. 

 

 از جمله اهداف نشریه پژوهشهای علوم تاریخی گردآوری و انتشار مقالات  در حوزهای زیر و همچنین گسترش و توسعه نوآوری نظری یا روش شناختی در حوزه های متعدد تاریخی چون؛

 

- تاریخ اجتماعی ایران

 

- تاریخ  ایران در حوزه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، دینی، فرهنگی

 

- آداب و رسوم، سنن، فرهنگ ها، خرده فرهنگ

 

-  بررسی تاریخی در حوزه های سیر تحول یک رسم، سنت، آیین، هنجار، قانون، عادات، سبک زندگی، شیوه‌های معیشتی، حکومت‌داری، تعلیم و تربیت

 

-  تاریخ معاصر

 

-تاریخ انقلاب اسلامی و تحولات آن

 

-  تاریخ ایران پیش از اسلام

 

 تاریخ ادیان