سید بابک روح الامینی دانش آموخته تاریخ دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا روزبهانی استادیارگروه تاریخ دانشگاه فرهنگیان تهران
جمشید روستا دانشیاردانشگاه شهیدباهنر کرمان
عباس زارعی مهرورز استادیار دانشگاه بوعلی سینا
روزبه زرین کوب استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران
نعمت اله زکی پور استادیار دانشگاه یاسوج
حسن زندیه استادیارگروه تاریخ دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تهران
عبدالودود سپاهی استادیار گروه تاریخ دانشگاه ولایت
محمد سلطانی نژاد استادیارسرپرست گروه مطالعات مصر و لیبی مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
علیرضا سلیمان زاده استادیارگروه تاریخ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه سیستان و بلوچستان،زاهدان،ایران.
عمادالدین شیخ الحکمائی استادیارمؤسسه باستان شناسی
علی شهیدی استادیارگروه ایران شناسی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تهران
مصطفی صادقی استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
مقصود علی صادقی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس
زهیر صیامیان گرجی استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
منیژه صدری استادیارگروه تاریخ، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران
ناصر صدقی دانشیار دانشگاه تبریز
منصور صفت گل استادگروه تاریخ دانشگاه تهران
عبدالله صفرزایی استاد دانشگاه فردوسی مشهد
نعمت الله صفری فروشانی استادگروه تاریخ دانشگاه جامعه المصطفی
توران طولابی استادیار گروه تاریخ دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه لرستان 
خدیجه عالمی استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران
رسول عربخانی استادیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور
علی علی بابایی درمنی استادیار بنیاد دایره المعارف اسلامی
سید محمد عمادی حائری استادیار بنیاد دائرة المعارف اسلامی، دانشنامه جهان اسلام
کلثوم غضنفری استادیارگروه تاریخدانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
شهرام غلامی استادیارگروه آموزش تاریخ، دانشگاه فرهنگیان، خرم آباد- ایران
سیمین فصیحی استادیار دانشگاه الزهرا
یاسر قزوینی حائری استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران
محمدعلی کاظم‌بیگی دانشیار گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
علی کالیراد استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران
حمید کرمی پور استادیارگروه تاریخ دانشگاه تهران
نجم الدین گیلانی استادیار. گروه آموزشی تاریخ. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه فردوسی مشهد
امیر محمد گمینی دانشجوی دکتری تاریخ و فلسفه علم در مؤسسه پژوهشیحکمت و فلسفه ایران
اولریش مارزلف استاد ایرانی‌شناس و اسلام‌شناس دانشگاه کلن آلمان 
نسیم محمدی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران،
بهروز محمودی بختیاری دانشیار گروه هنرهای نمایشی دانشگاه تهران
سعید میرمحمدصادق پژوهشگر؛ نویسنده میهمان در دانشنامه جهان اسلام بنیاد دائرة المعارف اسلامی
علیرضا ملائی توانی استاد، گروه پژوهشی تاریخ فکری و فرهنگی ایران، پژوهشکدهتاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.۱۷
اصغر منتظرالقائم استادتاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان
محمد منصور دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
شیوا میهن پژوهشگر/ موسسه مطالعات پیشرفته پرینستون
محمود نادری  استاد دانشگاه امام خمینی
سیروس نصراله زاده دانشیار، پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی
نورالدین نعمتی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تهران
مصطفی نوری عضو هیئت علمی سازمان اسناد کتابخانه ملی
نفیسه واعظ(شهرستانی) استادیارگروه روابط بین الملل دانشگاه ازاداسلامی شهرضا
شهرام یوسفی فر استاد گروه تاریخ دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تهران