پژوهشهای علوم تاریخی (JHSS) - اصول اخلاقی انتشار مقاله