درباره نشریه

 

فصلنامة پژوهش­های علوم تاریخی دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران، نشریه‌ای علمی ـ پژوهشی است که در سالچهارو شماره منتشر می­شود. این نشریه مقالاتی تالیفی در حوزه­های متعدد تاریخی، چون تاریخ اجتماعی- تاریخ سیاسی- تاریخ اقتصادی- سلسله­ های تاریخی، ایران پیش از اسلام، بعد از اسلام و تاریخ اسلام  و در کلی هر آنچه را در حوزه تاریخ توسط استادان، پژوهشگران، محققان، دانشجویان در قالب ایده­های جدید و بکر و همچنین با محتوی  علمی و پژوهشی و با تاکید بر پژوهش محور بودن منتشر سازد. نشریه پژوهش­های تاریخی تمامی مقالاتی را که به نحوی تاریخ ایران را در تمامی ابعاد  اهتمام قرار می دهد. زبان نوشتاری این مقالات به زبان فارسی و از پذیرش مقالات غیر از این زبان معذور است. از اهداف نشریه حاضر پوشش دادن تاریخ ایران پیش از اسلام- تاریخ ایران اسلامی- تاریخ اسلام- و همچنین در حوزه های سیاسی و اجتماعی، فرهنگی، دینی، نظامی، روش تحقیق...است.