فصلنامه پژوهش­های علوم تاریخی دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران، نشریه‌ای علمی ـ پژوهشی است که در سال چهار مرتبه منتشر می­شود. این نشریه مقالاتی تالیفی در حوزه­های متعدد تاریخی، چون تاریخ اجتماعی- تاریخ سیاسی- تاریخ اقتصادی- سلسله­ های تاریخی، ایران پیش از اسلام، بعد از اسلام و تاریخ اسلام  و در کلی هر آنچه را در حوزه تاریخ توسط استادان، پژوهشگران، محققان، دانشجویان در قالب ایده­های جدید و بکر و همچنین با محتوی  علمی و پژوهشی و با تاکید بر پژوهش محور بودن منتشر سازد. نشریه پژوهش­های تاریخی تمامی مقالاتی را که به نحوی تاریخ ایران را در تمامی ابعاد  اهتمام قرار می دهد. زبان نوشتاری این مقالات به زبان فارسی و از پذیرش مقالات غیر از این زبان معذور است. از اهداف نشریه حاضر پوشش دادن تاریخ ایران پیش از اسلام- تاریخ ایران اسلامی- تاریخ اسلام- و همچنین در حوزه های سیاسی و اجتماعی، فرهنگی، دینی، نظامی، روش تحقیق...است. 

 

 پژوهشگران محترم می توانند از طریق بررسی وضعیت مقاله خود در سامانه از روند انجام کار مطلع شوند در صورت سوال لطفا از طریق ایمیل با ما مکاتبه نمائید. با تشکر