بازتاب الگوی ملکداری ایرانی در«قانون شاهنشاهی» ادریس بدلیسی

محسن مرسلپور

دوره 13، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 121-140

https://doi.org/10.22059/jhss.2022.323859.473406

چکیده
  ادریس بدلیسی از دیوانیان دربار آق قویونلو بود که پس از روی کار آمدن حکومت صفویان، به عثمانی و دربار سلطان بایزید دوم پناهنده شد. وی مناصب مهمی در عثمانی بر عهده گرفت و آثاری ادبی، تاریخی، دینی و حتی طبی از خود برجای گذاشت. یکی از آخرین آثار بدلیسی «قانون شاهنشاهی» در اخلاق و آداب سلطانی بود که آن را برای سلطان سلیم نگاشت. «قانون ...  بیشتر