آیا منات، لات و عزی، بنات الله هستند؟
آیا منات، لات و عزی، بنات الله هستند؟

زهرا محققیان

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 111-130

https://doi.org/10.22059/jhss.2020.299714.473223

چکیده
  منات، لات و عزی از شمار آن دسته از انگاره‌های جاهلی هستند که در قرآن کریم ذکر شده‌اند و در طی تاریخ، توجه قرآن‌پژوهان از طیف‌های مختلف را به خود جلب کرده‌اند. در حالیکه انگارۀ رایج در مورد ایشان، شناسایی ...  بیشتر