آیا منات، لات و عزی، بنات الله هستند؟

زهرا محققیان

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 111-130

https://doi.org/10.22059/jhss.2020.299714.473223

چکیده
  منات، لات و عزی از شمار آن دسته از انگاره‌های جاهلی هستند که در قرآن کریم ذکر شده‌اند و در طی تاریخ، توجه قرآن‌پژوهان از طیف‌های مختلف را به خود جلب کرده‌اند. در حالیکه انگارۀ رایج در مورد ایشان، شناسایی این خدایان جاهلی به مثابۀ بنات الله یا دختران خداوند است؛ در غالب قریب به اتفاق منابع متقدم اسلامی چنین ماهیت‌دهی مشاهده نمی‌شود ...  بیشتر