بازتاب دیانت ایرانیان باستان در منابع عربی

وحید سبزیان‌پور؛ پیمان صالحی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 99-118

https://doi.org/10.22059/jhss.2015.56616

چکیده
  دین به عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر تأثیرگذار بر فرهنگ و تمدّن، پابه­پای بشر از دیرترین دوران تا به امروز در همۀ جوامع حضور داشته است. این پژوهش تلاش کرده است تا از دریچه منابع عربی، نگاهی به اعتقادات دینی ایرانیان بیفکند. نتایج نشان از آن دارد که در ایران باستان ‌باورهای دینی، به ویژه در حوزۀ سیاست اهمیّت فراوانی داشته است؛ به گونه­ای ...  بیشتر