معرفی گِلمُهرۀ ساسانی اُستاندار مَرورود در خراسان بزرگ
معرفی گِلمُهرۀ ساسانی اُستاندار مَرورود در خراسان بزرگ

میرزا محمد حسنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

https://doi.org/10.22059/jhss.2023.361503.473645

چکیده
  این مقاله به بررسی گِلمُهره‌ای ساسانی به خط پهلوی در مجموعه خصوصی مجتبی زاده‌خراسانی می‌پردازد. اثر مُهر اول به منصب «استاندار مرورود» اشاره دارد. پیش از این، ریکا گیزلن در 2002م با معرفی مُهرهایی ...  بیشتر