مدیر مسئول


دکتر عبدالرضا سیف استاد دانشگاه تهران

زبان و ادبیات فارسی

  • seifut.ac.ir
  • 61112582

سردبیر


دکتر منصور صفت گل استاد دانشگاه تهران

تاریخ ایران اسلامی

  • sefatgolut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر رسول جعفریان استاد تاریخ دانشگاه تهران

تاریخ اسلام

  • jafarianrasut.ac.ir
  • 02161112579

اعضای هیات تحریریه


دکتر فرج‌اله احمدی دانشیار دانشگاه تهران

تاریخ

  • fahmadiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبدالرسول خیراندیش استاد دانشگاه شیراز

تاریخ

  • randishyahoo.com
  • 61112579

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدباقر وثوقی استاد دانشگاه تهران

تاریخ

  • vosughiut.ac.ir
  • 61112579

اعضای هیات تحریریه


دکتر سهراب یزدانی دانشیار دانشگاه تربیت معلم تهران

تاریخ

  • yazdaniyahoo.com
  • 61112579

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر خوزه فرانسیسکو کوتیاس فرر استاد دانشگاه الکانته اسپانیا

مطالعات عربی و اسلامی

  • jose.cutillasua.es

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر نوبوآکی کندو استاد دانشگاه توکیو

تاریخ

  • n-kondoaa.tufs.ac.jp

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر رابرت گلیو استاد دانشگاه اکستر انگلستان

تاریخ

  • gleaveyahoo.com
  • 61112579

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر کازئو موری موتو دانشیار، بخش مطالعات غرب آسیا دانشگاه توکیو.

تاریخ

  • morikazuioc.u-tokyo.ac.jp

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر ادموند هرزیک استاد دانشگاه آکسفورد انگلستان

تاریخ

  • edmund.herzigorinst.ox.ac.uk
  • 61112579

مدیر داخلی


دکتر محمد جواد عظیمی استادیار مدعو دانشگاه تهران

زبان و ادبیات فارسی

  • m_j_azimiyahoo.com

کارشناس نشریه


دکتر نعمت اله علی محمدی دکتری تاریخ ایران پیش از اسلام دانشگاه تهران

تاریخ ایران پیش از اسلام