ابن‌فُندق و تاریخ‌شناسی
ابن‌فُندق و تاریخ‌شناسی

حسن حضرتی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1390، ، صفحه 35-56

چکیده
  موضوع این نوشتار تحلیل اندیشه تاریخی ابن‌فندق است. مسئل? بنیادین پژوهش حاضر این بود که شرافت علم تاریخ از نگاه ابن‌فندق در چیست؟ آیا او به‌سان دیگر مورّخان عهد میان? اسلامی، متأثر از سنّت ارسطویی، تنها ...  بیشتر