نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران

چکیده

موضوع این نوشتار تحلیل اندیشه تاریخی ابن‌فندق است. مسئل? بنیادین پژوهش حاضر این بود که شرافت علم تاریخ از نگاه ابن‌فندق در چیست؟ آیا او به‌سان دیگر مورّخان عهد میان? اسلامی، متأثر از سنّت ارسطویی، تنها به شرافت موضوعی و نفعی علم تاریخ قائل بوده و یا به شرافت روش دانشی تاریخ باور داشته است.
نگارنده در این مقاله با مطالعه و ارزیابی آثار ابن‌فندق، به‌ویژه مقدم? مبسوط او در «تاریخ بیهق»، به این نتیجه رسیده است که علی بن زید بیهقی، اساساً به شرافت روشی دانش تاریخ قائل نبود و همانند دیگر مورخّان عهد میان? اسلامی، تنها به شرافت موضوعی و نفعی علم تاریخ اعتقاد داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ibn Funduq and Historical Studies

نویسنده [English]

  • Hasan Hazrati

چکیده [English]

The present study aims to provide an analysis of the historical thoughts of Ibn Funduq. The basic question in the present research is “What is the superiority of the science of history in view of Ibn Funduq?” Was he, similar to other historians of the Middle Islamic Period, influenced by the Aristotelian tradition, merely for the subjective and beneficial dignity of history? Or did he believe in the methodological dignity of history as a science?
An investigation into Ibn Funduq’s writings, mainly his lengthy introduction in T?rikh, helped the author of this article reach the conclusion that Ali bin Zayd Beyhaqi did not principally believed in the methodological dignity of the science of history; rather, like all historians of the Middle Islamic Period, he merely believed in the subjective and beneficial dignity of history.

کلیدواژه‌ها [English]

  • historical studies
  • Ibn Funduq
  • superiority of science