یافته هایی پیرامون زندگی عبداللّه قطب محیی و موقعیّت جغرافیایی اِخوانآباد
یافته هایی پیرامون زندگی عبداللّه قطب محیی و موقعیّت جغرافیایی اِخوانآباد

مریم دانشگر

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1391، ، صفحه 95-110

https://doi.org/10.22059/jhss.2012.30148

چکیده
  قطبالدین محمّد، مشهور به عبداللّه قطب، عارف زاهد، فقیه و محدّثِ سدههای 9 و 10 ق. (15 و 16 م.) است که مهمترین ویژگی عملی زندگی او، طرح تشکیل یک جامعة آرمانی، به نام اخوانآباد است. این تجمّع عبادی که در حوالی جهرم ...  بیشتر