داستانی کردن تاریخ در کتاب تلخیص تاریخ نبیل زرندی
داستانی کردن تاریخ در کتاب تلخیص تاریخ نبیل زرندی

رسول جعفریان؛ سید رضا لواسانی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 39-58

https://doi.org/10.22059/jhss.2015.56606

چکیده
  رابطة تاریخ و روایت از جمله مباحث فلسفة انتقادی تاریخ است. در تاریخ‌های روائی رخدادها به‌عنوان عناصر اصلی با استفاده از رابط‌هایی ترکیب می‌شوند. نسبت بین این ترکیب با واقعیت از دغدغه‌های مهمی است ...  بیشتر