بررسی تطبیقی برخی ویژگی‌های تاریخ‌نگاری ارمنی و گرجی در دورۀ باستان

علی علی بابایی درمنی

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 17-29

https://doi.org/10.22059/jhss.2018.240088.472869

چکیده
  سابقۀ دیرین در تاریخ‌نگاری از ویژگی‌های بارز فرهنگی ارمنی‌ها و گرجی‌ها در دورۀ باستان است. صدها سال زیستنِ مردمان ارمنستان و گرجستان در کنار یکدیگر، سبب همانندی برخی از ویژگی‌های تاریخ‌نگاری آنها شد. از دیگر سو، اختلاف در شیوۀ حکومت در برخی از دوره­های تاریخی  نیز سبب اختلاف در برخی دیگر از ویژگی‌های تاریخ‌نگاری آنها شد. ...  بیشتر