سیاست اقتصادی صفویه و تأثیر آن بر سقوط دولت

محمدنبی سلیم

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 97-116

https://doi.org/10.22059/jhss.2019.234188.472821

چکیده
  در زمینۀ بررسی سقوط نظام‌های حکومتی تاریخ ایران عهد اسلامی، یکی از دلایل متعددی که از سوی پژوهندگان مطرح شده، علل و عوامل اقتصادی است که در برخی پژوهش­های نویسندگان معاصر با هدف بررسی ریشه­های اقتصادی انحطاط و برافتادن حکومت­ها دنبال می‌شود. دربارة عوامل زوال و سقوط حکومت صفویه (1135-907ه.ق) نیز تأمل در چگونگی تغییرات زیان­بار ...  بیشتر