ابعاد نفتی بحران سوئز و پیامدهای آن بر صنعت نفت خلیج فارس
ابعاد نفتی بحران سوئز و پیامدهای آن بر صنعت نفت خلیج فارس

عبدالرسول خیراندیش؛ حجت اله کبگانی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 59-76

https://doi.org/10.22059/jhss.2018.219724.472760

چکیده
  با پایان­گرفتن جنگ جهانی دوم، احساسات ضد­استعماری و اندیشه­های ملی­گرایانه، بسیاری از کشورهای جهان سوم را دربرگرفت. برخی کشور­های خاورمیانه و خلیج فارس نیز در این مقطع تلاش کردند تا با رفع سیطره ...  بیشتر