الواح زرین فام کاشان در اواخر سدۀ نهم و نیمۀ اول سدۀ دهم هجری
الواح زرین فام کاشان در اواخر سدۀ نهم و نیمۀ اول سدۀ دهم هجری

محمد مشهدی نوش آبادی؛ محمدرضا غیاثیان

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 107-132

https://doi.org/10.22059/jhss.2020.307520.473297

چکیده
  اگرچه کاشان در عصر ایلخانی یکی از مهم­ترین مراکز تولید کاشی­های زرین­فام در جهان اسلام بود، از نیمۀ سدۀ هشتم هجری این صنعت در این شهر دچار رکود شد. پس از آن، از اواخر سدۀ نهم هجری مجدداً شاهد رواج ...  بیشتر