میراث موبدان شریف آباد از آغاز صفویه تا پایان قاجاریه
میراث موبدان شریف آباد از آغاز صفویه تا پایان قاجاریه

مهرداد قدردان؛ زهره زرشناس

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 117-135

https://doi.org/10.22059/jhss.2021.318954.473362

چکیده
  شریف‌آباد اردکان یزد، حدود قرن هشتم هجری، با دو روستای مجاور خود، احمدآباد و ترک‌آباد، مثلثی تاثیرگذار بر حیات دینی زرتشتیان را تشکیل دادند. این تاثیرگذاری نتیجۀ­ مهاجرت موبد موبدان و گروه موبدان ...  بیشتر