هرموز و یکپارچگی حوزۀ دریای پارس
هرموز و یکپارچگی حوزۀ دریای پارس

احمد بازماندگان خمیری

دوره 15، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 45-70

https://doi.org/10.22059/jhss.2023.359088.473635

چکیده
  دریای پارس در طول تاریخ همواره یکی از مسیرهای ارتباطی مناطق اقتصادی شرق و غرب آسیا به‌حساب آمده است. این دریا با تسهیل انتقال کالا، حلقۀ اتصال تجارت این ناحیه بود و خود جزئی از این مناسبات قلمداد می‌شد ...  بیشتر