غالیان و حسنیان: واگرایی اندیشه‌ای، همگرایی سیاسی
غالیان و حسنیان: واگرایی اندیشه‌ای، همگرایی سیاسی

لیلا نجفیان رضوی

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 159-181

https://doi.org/10.22059/jhss.2020.305746.473280

چکیده
  قیام­های حسنیان در دورۀ خلافت عباسیان با قیام محمد بن عبدالله در سال 145 هجری آغاز شد. این قیام به عللی همچون بیعت دو خلیفۀ نخست عباسی با محمد، جایگاه وراثتی او، گستردگی تبلیغات و طیف وسیع حامیان از اهمیت ...  بیشتر