حقوق اجتماعی زن در اندیشۀ محمد قاسم امین

یاسمن یاری

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1394، ، صفحه 125-144

https://doi.org/10.22059/jhss.2016.59454

چکیده
  این پژوهش تلاش دارد با بررسی اندیشه­های محمد قاسم امین، نگاه این اندیشمند مصری به مسئلۀ زن را درک نماید. در این نوشتار، به این پرسش بنیادین پاسخ ­داده می­شود که متون وی، دربارۀ حقوق اجتماعی زن مصری، چگونه صورت­بندی شده است؟ در این راستا، از رویکرد نظری تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف بهره گرفته شده است. مدعای این پژوهش این­گونه ...  بیشتر