میراث موبدان شریف آباد از آغاز صفویه تا پایان قاجاریه

مهرداد قدردان؛ زهره زرشناس

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 117-135

https://doi.org/10.22059/jhss.2021.318954.473362

چکیده
  شریف‌آباد اردکان یزد، حدود قرن هشتم هجری، با دو روستای مجاور خود، احمدآباد و ترک‌آباد، مثلثی تاثیرگذار بر حیات دینی زرتشتیان را تشکیل دادند. این تاثیرگذاری نتیجۀ­ مهاجرت موبد موبدان و گروه موبدان همراه طی همین قرن از فارس به این خطه بوده است. با تحقیق پیش رو این نتیجه حاصل آمد که با سکونت دستکم دو خاندان از موبدان در شریف­آباد، ...  بیشتر