کلیدواژه‌ها = نام‌های جغرافیایی
تعداد مقالات: 1
1. دانش نام‌شناسی و پژوهش‌های علوم تاریخی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 143-166

عمادالدّین شیخ الحکمایی؛ رامینا رضوان