ادبِ ممتازنویسی و سیر تحوّل آن در اسناد ‌دورۀ اسلامی ایران

عمادالدین شیخ¬الحکمایی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1390، ، صفحه 83-110

چکیده
  نوشتن کلمات مقدس و مورد احترام در یک متن، در سفیدی صدر یا حاشی? سمت راست اسناد، سنّتی کهن در سندنویسی دور? اسلامی ایران است. زمان پیدایش، سیر تحول، نوع کلمات و نام این سنّت، موضوع اصلی مقال? حاضر است. ریشه‌های غیر ایرانی و تأثیر فرهنگ ایرانی ـ اسلامی بر آن و سبکهای مختلف این سنّت از دیگر نکاتی است که در این مقاله بدان پرداخته می‌شود. ...  بیشتر