ادبِ ممتازنویسی و سیر تحوّل آن در اسناد ‌دورۀ اسلامی ایران

نویسنده

کارشناس ارشد پژوهشی مؤسسۀ باستان¬شناسی دانشگاه تهران

چکیده

نوشتن کلمات مقدس و مورد احترام در یک متن، در سفیدی صدر یا حاشی? سمت راست اسناد، سنّتی کهن در سندنویسی دور? اسلامی ایران است. زمان پیدایش، سیر تحول، نوع کلمات و نام این سنّت، موضوع اصلی مقال? حاضر است. ریشه‌های غیر ایرانی و تأثیر فرهنگ ایرانی ـ اسلامی بر آن و سبکهای مختلف این سنّت از دیگر نکاتی است که در این مقاله بدان پرداخته می‌شود.
-
واژه‌های کلیدی: ممتازنویسی، سندشناسی، فرهنگ مغولی، سنّت‌های نگارش اسناد، کتیبه‌های دور? اسلامی.

کلیدواژه‌ها