ادارة مالی و بودجة مجلس اول شورای ملی
ادارة مالی و بودجة مجلس اول شورای ملی

سهراب یزدانی؛ علی ططری

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 19-39

https://doi.org/10.22059/jhss.2013.30330

چکیده
  با برپایی نخستین مجلس شورای ملی و ورود منتخبان ملت به عرصة قانون‌گذاری کشور، مجلسیان پیش از توجه به هر مسئلة فردی، در اندیشة رفع مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران بودند. بنابراین، آن‌ها در ابتدای ...  بیشتر