ادارة مالی و بودجة مجلس اول شورای ملی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تربیت معلم تهران

2 دانشجوی دکتری رشتة تاریخ ایران بعد از اسلام، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

چکیده

با برپایی نخستین مجلس شورای ملی و ورود منتخبان ملت به عرصة قانون‌گذاری کشور، مجلسیان پیش از توجه به هر مسئلة فردی، در اندیشة رفع مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران بودند. بنابراین، آن‌ها در ابتدای امر، بدون توجه به مسائل و مشکلات خود - به‌ویژه در موضوع مالی و تأمین هزینه‌های زندگی فردی- مشغول کار شدند؛ تا اینکه، با مشکل نبودن منبع تأمین هزینه‌های شخصی و حتی نمایندگی خود مواجه شدند. بدین‌ترتیب، تشکیل ادارة مالی و یافتن منبعی برای تأمین هزینه‌ها از چالش‌ها و اولویت‌های کاری مجلس اول قرار گرفت. از این رو، پرسش اصلی تحقیق را به این ترتیب می‌توان صورت‌بندی کرد که با توجه به شرایط زمانی و اوضاع آشفتة اقتصادی که در زمان مجلس اول حاکم بود، آیا ادارة مالی آن مجلس توانست در تأمین هزینه‌های خود و مجلسیان موفق عمل کند؟
روش تحقیق در پژوهش حاضر، روش تحقیق تاریخی است. در این روش، اطلاعات لازم از منابع کتابخانه‌ای و اسناد موجود در آرشیو کتابخانة مجلس شورای اسلامی گردآوری شده است و در مرحلة بعد، بر اساس نظم و توالی منطقی تاریخی پردازش و پس از آن، برای تحلیل پدیدة تاریخی تدوین گردیده‌اند.
از نتایج تحقیق حاضر مستفاد می‌شود که ادارة مالی مجلس اول به دلیل مشکلات و مسائل سیاسی و به‌ویژه اقتصادی، در تأمین هزینه‌های خود ناکام ماند و حل این مشکل به دوره‌های بعد موکول شد.

کلیدواژه‌ها