نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تربیت معلم تهران

2 دانشجوی دکتری رشتة تاریخ ایران بعد از اسلام، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

چکیده

با برپایی نخستین مجلس شورای ملی و ورود منتخبان ملت به عرصة قانون‌گذاری کشور، مجلسیان پیش از توجه به هر مسئلة فردی، در اندیشة رفع مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران بودند. بنابراین، آن‌ها در ابتدای امر، بدون توجه به مسائل و مشکلات خود - به‌ویژه در موضوع مالی و تأمین هزینه‌های زندگی فردی- مشغول کار شدند؛ تا اینکه، با مشکل نبودن منبع تأمین هزینه‌های شخصی و حتی نمایندگی خود مواجه شدند. بدین‌ترتیب، تشکیل ادارة مالی و یافتن منبعی برای تأمین هزینه‌ها از چالش‌ها و اولویت‌های کاری مجلس اول قرار گرفت. از این رو، پرسش اصلی تحقیق را به این ترتیب می‌توان صورت‌بندی کرد که با توجه به شرایط زمانی و اوضاع آشفتة اقتصادی که در زمان مجلس اول حاکم بود، آیا ادارة مالی آن مجلس توانست در تأمین هزینه‌های خود و مجلسیان موفق عمل کند؟
روش تحقیق در پژوهش حاضر، روش تحقیق تاریخی است. در این روش، اطلاعات لازم از منابع کتابخانه‌ای و اسناد موجود در آرشیو کتابخانة مجلس شورای اسلامی گردآوری شده است و در مرحلة بعد، بر اساس نظم و توالی منطقی تاریخی پردازش و پس از آن، برای تحلیل پدیدة تاریخی تدوین گردیده‌اند.
از نتایج تحقیق حاضر مستفاد می‌شود که ادارة مالی مجلس اول به دلیل مشکلات و مسائل سیاسی و به‌ویژه اقتصادی، در تأمین هزینه‌های خود ناکام ماند و حل این مشکل به دوره‌های بعد موکول شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The financial Office and Budget of Iranian National Parliament in its first round

نویسندگان [English]

  • Sohrab Yazdani 1
  • Ali Tatari 2

1

2

چکیده [English]

Undoubtedly Achamenids, as the greatest empire of ancient periods that tried to preserve its internal security and defend its frontiers, needed the help of their appointed governors who were usually elected from among Achaemenid families. Besoos, who was one of Achaemenids, was appointed as a governor on east (Bacteria). Besoos dismissed and killed Darius III and claimed himself as the emperor instead When Alexander attacked the empire. But his kingdom did not last for a long time due to his excessive reliance upon military forces, mistreatment to his friends and subordinates, and misuse of his strategic position that led to economic, social, military and political instabilities. So he was arrested and killed near Damghan by the order of Alexander. Depending on research sources, this paper is going to survey the mutations of late Achaemenid era concentrating on Besoos and his role to answer the following question: “What factors and incentives brought him to power and eventually made him fall soon?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Office
  • parliamentarians
  • The first round of National Parliament