دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-144 (6 پژوهشهای علوم تاریخی)