دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 1-144 (6 پژوهشهای علوم تاریخی) 
بسوس یا اردشیر چهارم هخامنشی

صفحه 1-18

10.22059/jhss.2013.30329

روزبه زرین‌کوب؛ نعمت‌اله علی‌محمدی