دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 1-209 (5 پژوهشهای علوم تاریخی) 
سپاه ایالات در عصر تیموریان

صفحه 153-172

10.22059/jhss.2012.30151

جواد عباسی؛ بشری دلریش؛ ربابه معینی یزدی