جایگاه فرمان اوروکاگینا درتاریخ شکلگیری حقوق سومری

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران

چکیده

نگارش، در اواخر هزارة چهارم در جنوب بینالنهرین ابداع شد و به انسان این امکان را داد که اسناد مکتوب تولید کند. یکی از مهمترین این اسناد، اسناد حقوقی هستند. جامعة سومری، قدیمیترین اسناد حقوقی را برای ما به جای گذاشته است که با مطالعة آنها میتوان چگونگی شکلگیری حقوق در نخستین جوامع شهری را بررسی کرد. در این مقاله، فرمان اوروکاگینا، شاه لگش و تفسیر سنتی این متن، به‌طور انتقادی مطالعه میشود. یکی از نتایج بررسی قانونگذاری اوروکاگینا، پیدا‌شدن دیدگاهی تازه دربارة خاستگاه اندیشة اتّحاد دین و دولت است.

کلیدواژه‌ها