نویسنده

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شیراز

چکیده

مکران، ناحیهای است که در جنوب بلوچستان و در سواحل شمالی دریای مکران (عمان) قرار دارد. این سرزمین، از موقعیت جغرافیایی ویژهای برخوردار است و بنادر آن از دیرباز، جایگاه تجاری ممتازی داشتهاند. مکران، از تاریخی چندهزار ساله و تمدنی ارزشمند بهرهمند است. دربارة ریشة لغوی مکران و محدودة آن سرزمین و نیز پیوستگی اداری و سیاسی آن‌جا با ایالتهای مجاور، نظرات گوناگونی وجود دارد. همچنین، در مورد شهرها، بنادر و آبادیهای مربوط به مکران، اختلاف آراء بسیار است. در این مقاله، بر اساس اطلاعات موجود در منابع و اسناد تاریخی و جغرافیایی و نیز تحقیقات صاحبنظران، تلاش شده است که پارهای ابهامات دربارة مکران برطرف گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Historical Geography of Mokrān

نویسنده [English]

  • Seyed Abolghasem Foroozani

چکیده [English]

Mokr?n, an Iranian district, is located south of Baluchistan on northern coasts of Mokr?n (Oman) Sea. Its particular geographical situation has caused a promoting economic position since longs ago and its harbors have had an excellent commercial position and a significant economic improvement through the history. Mokr?n benefits a thousands-year history and precious civilization. There are different opinions about its etymology and official and political administrative affiliation to adjacent states. And there have also been differences about the cities, harbors and villages related to it. Based on available information in historical and geographical resources and also on the researches held by Iranian and Foreign experts, some ambiguities about Mokr?n has been resolved in present article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balouchestan
  • Gedrosia
  • Mokran
  • Panjbour.
  • Tiz