نویسندگان

1 دانشیار تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانش¬آموختة تاریخ ایران باستان، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

پارسیها، یکی از اقوام هند و ایرانی بودند که در نیمة دوم هزارة دوم پیش از میلاد وارد ایران شدند و در بخشهای جنوبی و جانب شرقی کوههای زاگرس ساکن شدند. آنان پس از سالها سکونت پشت مرزهای شرقی ایلام و با استفاده از اوضاع سیاسی منطقه، به‌تدریج وارد سرزمین انشان شدند. به نظر میرسد تهاجمات مکرر آشوریان علیه همسایگان شرقی خود؛ یعنی مادها، پارسیها و به-خصوص علیه ایلام در طول قرن هشتم و اوایل قرن هفتم پ.م.، منجر به برقراری روابط دوستانه میان پارسیها و دولت ایلام، در قالب اتحادهای سیاسی ـ نظامی، برای مقابله با خطر آشوریان شد. از طرف دیگر، حضور پارسیها در پشت مرزهای انشان و تهاجمات مکرر آشوریان علیه سرزمینهای غربی ایلام که باعث غفلت ایلامیها از سرزمین شرقی خود؛ یعنی انشان شد، باعث گردید که پارسیها از فرصت پیش‌رو استفاده کرده و به‌تدریج وارد سرزمین انشان شوند.
در این مقاله، تلاش شده است با استناد به کتیبهها و منابع میانرودان، ایلامی، پارسی قدیم و شواهد باستانشناسی و با استفاده از شیوة پژوهشهای تاریخی، به بررسی چگونگی ورود پارسیها به انشان و روابط آنها با ایلام پرداخته شود و در آن نشان داده شود که به دلایل تهاجمات مکرر آشوریان علیه سرزمین ایلام، آنها سعی کردند برای مقابله با آشوریها و با استفاده از توانمندیهای نظامی پارسیها، از همان ابتدا روابط دوستانهای با آنها برقرار کنند. همچنین، حملات مکررآشوریان علیه مرزهای غربی ایلام، از اوایل قرن هفتم پ.م.، منجر به غفلت آنها از مرزهای شرقی و ضعف دولت ایلام شد و این، فرصتی برای پارسیها فراهم کرد که به‌تدریج و ظاهراً بدون برخوردهای شدید نظامی، وارد سرزمین انشان شوند و سرانجام این‌که حتی با وجود این حوادث، روابط دوستانه میان پارسیها و ایلامیها، همچنان تا پایان حیات حکومت ایلام حفظ گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Entrance of the Persians into Anshan: The Examination of the Persians and Elamites Relationship before Rise of the Achaemenids

نویسندگان [English]

  • Mohammad-Taghi Imanpour 1
  • Keumars Alizadeh 2

1

2

چکیده [English]

The Persians were once the Indo-Iranian ethnic tribes who entered Iran in second half of the second millennium and settled in the Southern and Eastern side of Zagrous mountains. After years of settlement in the Eastern border of Elam and by taking advantage of the political situation, they gradually entered Anshan. It seems that Assyrians frequently campaign against eastern neighbours including Medes, Persians in particular Elam in the eighth and early seventh century BC led to friendly relationship and political-military unity between Persians and Elamites . In other hands, the Assyrians frequently campaign against the Western border of Elam which caused the negligence of the Elamites toward their eastern border, Anshan where the Persians were present, provided opportunity for the Persians gradually to enter Anshan.
In this article it has been tried, based on Old inscriptions and other sources from Mesopotamia, Elam, Ancient Persian and archaeological evidence, and by using historical research methods to examine the entrance of the Persians into Anshan and their relation with Elamites. In this paper it has also been shown that because of Assyrian pressure against Elamites territory, they tried to have friendly relationship with the Persians. The Assyrian pressure against the western border of Elam from early seventh century BC also caused the negligence of Elamites toward their eastern border and this provided opportunity for the Persian to enter Anshan smoothly and without any resistance, and even after this important evidence this friendly relationship between Elamite and the Persians continued to the end of the Elamite rule in the Southwestern Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anshan
  • Elam
  • Elamites
  • Parsa
  • Parsumash.
  • Persians