نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

تیمور، در ابتدا با بخشی از سپاهیان اولوس جغتای، در مسیر کسب قدرت گام نهاد. سپس، همزمان با
گسترش قلمرو خود، به این سپاه وسعت بخشید. در این مسیر، او اقوام و گروههای مغلوب را نیز به خدمت گرفت. از سوی دیگر، همزمان با تصرف کامل ایران و سرزمینهای همجوار، حکومتهایی محلی ـ خانوادگی را در ایالات متصرفی خود بهوجود آورد. این سنت سیاسی؛ یعنی ایجاد امیرزادهنشینهای تیموری، در زمان جانشینان تیمور تداوم و گسترش یافت. هر یک از این حکومتهای ایالتی، دارای تشکیلات سیاسی و نظامی شدند که با گذشت زمان، از استقلال عمل زیادی برخوردار شدند. از آن‌جا که مورخان، بیشتر بر سپاه تیموری از منظر تحولات مربوط به حکومت مرکزی تیموری توجه کردهاند، مسایل درونی و جزییات مربوط به سپاههای ایالتی، چندان مورد توجه قرار نگرفته است؛ حال آن‌که در عمل، مجموعهای از این سپاهیان بودند که قلمرو تیموریان را حفظ میکردند و در لشکرکشیهای حکومت مرکزی نیز نقشآفرین بودند. بر این اساس، ترکیب افراد این سپاه، چگونگی ادارة آن و نسبت و رابطة آن با سپاه اصلی حکومت تیموری، از مهمترین پرسشهایی هستند که این مقاله، به روش توصیفی ـ تحلیلی، به دنبال پاسخ آنهاست. آگاهیهای بهدست آمده، شامل تنوع قومی سپاههای ایالتی است که بسته به مناطق، با تفاوتهایی همراه بود. در زمینة ادارة سپاه نیز نمونهای کوچکتر از تشکیلات حکومت مرکزی در ایالات وجود داشت. رابطة سپاه ایالتی با سپاه مرکزی نیز، با گذشت زمان رو به کاهش گذاشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Provincial Army In Timurid Era

نویسندگان [English]

  • Javad Abbasi 1
  • Boshra Delrish 1
  • Robabeh Moini Yazdi 2

چکیده [English]

Timur began his domination by the help he received from parts of the Chaghataid troops. Then and concurrent to extending his realm and power, he recruited defeated populations as new part of his army. Simultaneously he established household – provincial powers in his occupations which his sons and grandsons ruled over them. This political – administrative tradition was followed by his successors and actually some timurid principalities ruled over different parts of Iran which have their own organizations. In spite of that, historical sources which, mostly focused on central court’s developments, do not explain the role and importance of provincial governorships. As in central government, military forces and authorities were a crucial part of power structure in Timurid principalities, it is important to explain how was the combination and administration of provincial troops and also it’s relation to central army. The main purpose of this article is explaining these topics through an analytical-descriptive approach. Our study shows that there was an ethically diverse army in principalities which consisted of Ghaghataid and local forces. Also it indicates that the combination of provincial armies, which was depenant on the inhabitants of each part of Timurid empire in Iran, has changed during the time. In the case of relation between central and provincial armies, it seems that it was a function of the central and provincial situation and so unstable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethnic composition
  • Government State
  • power
  • the central government.
  • Timurid Era
  • Troops