نویسنده

استادیار گروه معارف دانشگاه هنر تهران

چکیده

در موضوع توانمندی رسول خدا (ص) بر خواندن و نوشتن یا عدم توانایی آن حضرت، از دیرباز اختلاف‌نظر بوده است. بسیاری گفته‌اند آن حضرت تا پایان عمر خواندن و نوشتن نمی‌دانسته است. این کسان برای اثبات ادعای خود به واژة امّی و امیین استدلال کرده‌اند که در فرهنگ لغت به فرد بی‌سواد معنی‌شده و در قرآن دربارة پیامبر (ص) به‌کار رفته است و صلح حدیبیه را دلیل آورده‌اند. استدلال این کسان از چند جهت باطل است. در برابر اینها افرادی بر این باورند که رسول خدا (ص) می‌توانسته بخواند و بنویسد و دلایلی آورده‌اند. به موضوع امی -بودن رسول خدا‌ (ص) می‌توان از منظر مقام معنوی و حقیقت وجودی آن حضرت، آیات، روایات، عقل و جریان طبیعی نگریست. کندوکاو در آیات قرآن و روایات و بررسی‌های عقلانی ثابت می‌کند که آن حضرت می‌توانسته بخواند و بنویسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reading out the illiteracy of Prophet Muhammad

نویسنده [English]

  • Mohammad Hossein Vaseghi Rad

چکیده [English]

There have been many differences on the subject of literacy or illiteracy of Prophet Muhammad (peace be upon him) for a long time. Many have said that he was not able to read or write throughout his life. They ratiocinate depending on the words of (ommi) and (ommien) in Holy Quran, meaning illiterate in dictionaries, or the story of the treaty of Hudaybiyya. This can be considered as an unacceptable argument. There are others; however, who reasonably believe the Prophet was able to write and read. The Prophet’s illiteracy can be assessed from the points of his Holiness spiritual dignity, Quranic verses, narratives, rationality and natural courses. A research on Quranic verses and narratives, and intellectual thoughts makes it clear that the Holy Prophet was able to read and write as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Prophet
  • Illiterate
  • Narratives
  • Umm al-Qura
  • verses