نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه اراک

چکیده

شکل‌گیری و رشد مناطق شهری یکی از نمادهای اصلی شکوفایی اقتصادی محسوب می‌شود. در آستانة ورود به قرن نوزدهم میلادی که سیر تحولات جهانی سرعت فزاینده‌ای یافته بود و نقش شهرها با عناصر فعال اقتصادی در این زمینه بیش از سایر گروه‌های اجتماعی به چشم می‌خورد، جامعة ایران در دل یک مرحله از بحران‌های داخلی فرو رفت که نه‌تنها به توقف کامل فرایند نقش-سازی شهرها در عرصه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی انجامید بلکه نشان داد هنوز عناصر پر تحرک ایلیاتی، کنشگران اصلی صحنه‌های سیاسی هستند و مراکز شهری به نوعی بایستی هم‌چنان تابعیت‌پذیری خود را از ساختار ایلیاتی حفظ کنند. به همین دلیل جایگاه شهرها، به تأمین‌کنندة نیازهای اقتصادی عناصر مدعی قدرت تقلیل یافت. نوشتار حاضر ضمن بررسی تأثیر چالش‌های نظامی بر مراکز شهری، نگرش‌های کریم‌خان زند به مقولة شهر را نیز مورد توجه قرار داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Urban bases and Power Relations From the collapse of Afsharids up to the death of Karim Khan Zand

نویسنده [English]

  • Abdollah Motevalli

چکیده [English]

Urban areas formation and development are considered as the main symbols of prosperity. In the early nineteenth century, when there the global evolution was at its astonishing rate and cities, with their active economic elements, found an outstanding role, Iranian society involved internal crisis. This not only ended the political and economic role of cities in important interactions off but also showed the important position of Iranian tribes which forced cities to obey their conditions. Therefore, the cities just descended to elements fulfilling the economic needs of the people. In this paper, we are to analyze the military challenges of urban areas as well as Karim Khan’s attitude toward them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • city
  • Claimants
  • Conflicts
  • Economy
  • Karim Khan
  • Nomadic Elements