از گهواره تا گور

نویسنده

استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران

چکیده

چه بسا مردمانی در این عهد اتم و برق و کمپیوتر،گوش فرا می‌دهند به آنچه مرادشان می‌گوید!آن مردمان می‌توانند خانم ریگان باشند،یا خانم نهرو؛برژنف باشند یا سلطان برنئو!
این، همان است که تاریخ ما و دیگر ملل، مشحون از آن است؛ هیچ فرقی نمی-توان از این بابت میان آن ماهیگیر دیلمی که برای تعبیر خوابش سراغ شخصی رفت که«دعوی علم نجوم و تعبیر خواب کردی» و و برژنف که یک راهب روستایی را مراد خود می‌دانست قائل شد؛یا میان شاه عباس با آن منجّم درباری که در باب نابودی حروفی‌ها با شاه به شور نشست و خانم نهرو که برای فرستادن موشک ماهوارة خود به آسمان از جهت ساعت سعد ونحس، از منجّم سالخوردة هندی استخاره‌ می‌خواست.‌سخن اینست که مردم دنیا هنوز طفل ابجدخوان هستند‌وزبانی را با گوش جان نیوش‌می‌کنند که غیر از زبان آدمیزاد است.

کلیدواژه‌ها