نویسنده

استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران

چکیده

چه بسا مردمانی در این عهد اتم و برق و کمپیوتر،گوش فرا می‌دهند به آنچه مرادشان می‌گوید!آن مردمان می‌توانند خانم ریگان باشند،یا خانم نهرو؛برژنف باشند یا سلطان برنئو!
این، همان است که تاریخ ما و دیگر ملل، مشحون از آن است؛ هیچ فرقی نمی-توان از این بابت میان آن ماهیگیر دیلمی که برای تعبیر خوابش سراغ شخصی رفت که«دعوی علم نجوم و تعبیر خواب کردی» و و برژنف که یک راهب روستایی را مراد خود می‌دانست قائل شد؛یا میان شاه عباس با آن منجّم درباری که در باب نابودی حروفی‌ها با شاه به شور نشست و خانم نهرو که برای فرستادن موشک ماهوارة خود به آسمان از جهت ساعت سعد ونحس، از منجّم سالخوردة هندی استخاره‌ می‌خواست.‌سخن اینست که مردم دنیا هنوز طفل ابجدخوان هستند‌وزبانی را با گوش جان نیوش‌می‌کنند که غیر از زبان آدمیزاد است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

From the Cradle to the Grave

نویسنده [English]

  • Muhammad Ibrāhim Bāstani Pārizi

چکیده [English]

In the age of atom, electricity and computer, there are many people who give their hearts to their leaders! Those can be Mr. Reagan, Lady Nehro, Brezhnev or King of Borneo!
This is what our history and other nation’s is abundant in. there is no difference between that fisherman from Deilam who went to somebody claiming to be “ an astrologer and dream reader” to interpreter his dream and Brezhnev whose leader, he claimed, had been a rural monk; or between Shah ‘Abbas and the court astrologer who, for the suppression of Hurufis, did counsel with the King, and lady Nehro who, to launch her satellite ship to space, sought the reading of an old Indian astrologer on the auspicious time or inauspicious. Here is the teaching: people in this world are still abecedarian children and listen with their hearts to the language which is no human.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anticipation and historical events.
  • Comparative history
  • history and astronomy