دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، آذر 1388، صفحه 1-146 (پژوهشهای علوم تاریخی) 
از گهواره تا گور

صفحه 1-15

دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی