تولّد یک شهر بندری در دورة صفویه (مروری بر کیفیت شکل‌گیری و تأسیس بندرِ عبّاسی)

نویسنده

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تهران

چکیده

یکی از نتایج فتح هرموز در سال 1031 هـ .ق./ 1622 م. به وسیلة نیروهای نظامی ایران، تأسیس و شکل‌گیری شهر بندری جدیدی به نام بندر عباسی بود. در واقع، این شهر در این سال متولّد شد و پس از آن ایام تاکنون به عنوان یکی از کانون‌های مهم تجارت خلیج‌فارس از اهمیت ویژ‌ه‌ای برخوردار بوده است. این مقاله در صدد است با بررسی منابع اصلی تاریخی به مسئله چگونگی پیدایش و شکل‌گیری این بندر و کیفیت توسعة شهری آن در دورة شاه‌عباس اوّل بپردازد

کلیدواژه‌ها