نویسنده

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تهران

چکیده

یکی از نتایج فتح هرموز در سال 1031 هـ .ق./ 1622 م. به وسیلة نیروهای نظامی ایران، تأسیس و شکل‌گیری شهر بندری جدیدی به نام بندر عباسی بود. در واقع، این شهر در این سال متولّد شد و پس از آن ایام تاکنون به عنوان یکی از کانون‌های مهم تجارت خلیج‌فارس از اهمیت ویژ‌ه‌ای برخوردار بوده است. این مقاله در صدد است با بررسی منابع اصلی تاریخی به مسئله چگونگی پیدایش و شکل‌گیری این بندر و کیفیت توسعة شهری آن در دورة شاه‌عباس اوّل بپردازد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Genesis of a portal City in the Safavid Era (A review of the circumstances under which Bandar ’Abbas was founded)

نویسنده [English]

  • Muhammad Bāgher Vosoughi

چکیده [English]

One of the outcomes of the Hormuz conquest in 1037 AH/1622 AD by the Iranian army was the foundation of a new portal city named Bandar ’¬Abbasi. Actually, this city appeared in this year and has been one of the most important commercial centers of the Persian Gulf ever since. The present article deals with the genesis of this city and quality of its urban development during the reign of Shah ’Abbas I. based on a survey of the primary historical sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bandar ’Abbāsi
  • Emām Qoli Khān
  • Gomrun
  • Lārestan