نویسنده

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تبریز

چکیده

یکی از پدیده‌های تأثیرگذار درتاریخ ایران پس از اسلام، ورود گروه‌های اجتماعی، از خارج از قلمرو این سرزمین در قالب قبیله‌ و چادرنشینی است. این امر، نخست به شکل مهاجرت قبایل عرب مسلمان، که برای جهاد به ایران می‌آمدند، تحقق یافت؛ اما پس از فتح ایران به دست اعراب مسلمان و سقوط نظام سیاسی ـ اداری ساسانی ، نبودِ دولت مرکزی در قرون نخستین اسلامی در ایران و فروپاشی مرزهای سیاسی کشور، راه را برای ورود دیگر قبایل از سرزمین‌های همسایه، به ویژه قبایل ترک آسیای میانه، فراهم نمود. ورود عناصر اخیر، تأثیری عمیق بر مقدّرات تاریخ اجتماعی ایران پس از اسلام برجای نهاد؛ یکی از مهم‌ترین دوران ورود این قبایل به ایران، دوران سلجوقی است. در این مقاله تلاش شده است تا نقش قبایل مهاجر آسیای‌میانه در رویدادهای نواحی شرقی ایران در نیمة پایانی فرمانروائی سلجوقیان، با تأکید بر دوره پادشاهی سلطان سنجر، مورد بررسی قرارگیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Central Asian Imigrated Tribes in The Development of The Sultan Sanjar of Saljogh Era

نویسنده [English]

  • Maghsod Ali Sādeghi

چکیده [English]

One of the influential phenomenal in the post-Islamic history of Iran is the coming of social groups from outside of its territory in the form of tribes and nomad. It first happened through the immigration of Muslim Arab tribes who came to Iran for Jihad. But after the conquest of Iran by the Muslim Arabs and fall of the Sassanid political administrative system, lack of central government in the first centuries of the Islamic period in Iran and collapse of political borders, opened the way for the coming of other tribes from the neighboring countries, especially the Turk tribes of Central Asia. The coming of the latter had a deep impact on the fate of the social history of post-Islamic Iran. Seljuquid era is one of the most important in the history of coming of these tribes to Iran. The purpose of this article is to study the role of the Central Asian immigrant tribes in the incidents of the eastern parts of Iran during the second half of the
Seljuqid rule with an emphasis on the reign of Sultan Sanjar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Asia
  • Chegel
  • Qorlogh
  • Qoz
  • Turkish tribes