دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 1-160 (پژوهشهای علوم تاریخی)