نویسنده

استادیار دانشگاه بین¬المللی امام خمینی قزوین

چکیده

جنبش مقاومت تبریز، برای اعادة مشروطیت شکل گرفت. مجاهدان به رهبری ستارخان و باقرخان به دفاع از مشروطیت برآمدند. مخالفان مشروطه در تبریز، با آگاهی از به توپ بستن مجلس، به دنبال محو آثار و نشانه‌های مشروطیت و سلطه بر شهر بودند. پایگاه اجتماعی مجاهدان، فرودستان شهر بود. از همان آغاز، روستاییان هم در معرض قتل و غارت مخالفان مشروطه قرار داشتند. دهقانان با ستارخان ارتباط برقرار کردند و دسته‌های مجاهدان روستایی شکل گرفت. دهقانان در کنار مقاومت و مبارزه به تدارک آذوقه شهر هم می‌پرداختند. تلاش‌های دهقانان در همیاری و کمک به مجاهدان شهری، زمینه‌ساز دشمنی و خصومت گستردة سرکردگان ضد مشروطه نسبت به آنان شد. در تمام دورة جنبش مقاومت تبریز، روستاهای آذربایجان، مصائب و سختی‌های فراوانی را متحمل شدند، از این‌رو جنبش مقاومت تبریز در عصر استبداد صغیر را نباید تنها به عنوان یک پدیدة شهری مطالعه کرد. نوشتار حاضر بر آن است تا نقش و جایگاه دهقانان را در تداوم مقاومت بر ضد استبداد صغیر مورد مطالعه قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dehqanans’ (Peasants) Involvement in Tabriz Resistance Movement (The Minor Dictatorship Era)

نویسنده [English]

  • Hojjat Fallāh Tootkār

چکیده [English]

Tabriz Resistance Movement took revolt, uprising place in order to revive the Constitutionalism in Iran. The muj?hids (‘militants’) led by Satt?r Kh?n and B?qer Kh?n embarked on defending Constitutionalism. Being informed of the shelling of Majles (‘the assembly’) in Tehran, the opponents of Constitutionalism in Tabriz sought to wipe out the signs of Constitutionalism there and to gain domination over the city. The militants’ social basis was the city’s oppressed poor people. From the beginning the villagers were subject to the atrocities of the opponents of Constitutionalism. Landlords established links with Satt?r Kh?n, and thus groups of rural militants were formed. The landlords provided the city’s subsistence, besides resistance and struggle. The landlords’ efforts in assisting urban militants provided the pretext for the extensive enmity and hostility of the heads of anti-constitutional forces against them. During the whole period of Tabriz Resistance Movement, Azerbaijan’s villages suffered a lot of afflictions and hardships. Thus, Tabriz Resistance Movement during the Minor Dictatorship Era should not be studied merely as an urban phenomenon. The present paper intends to study the landlords’ position and role in the continuation of the resistance against the Minor Dictatorship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constitutionalism
  • dehqāns
  • mujāhids
  • the Resistance Movement
  • the urban and rural oppressed